Kemppaisten sukuseura ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kemppaisten sukuseura ry, kotipaikka Hyrynsalmi ja toimialueena Suomi.Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää ja tutkia suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
- järjestämään yhteisiä sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia.
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaatoimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

3§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta, ja joka hyväksyy seuran säännöt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseura luopuu uusien ainaisjäsen hyväksymisestä 1.1.2020 alkaen. Ainaisjäsenyys säilyy niillä henkilöillä, jotka on hyväksytty jäseniksi 31.12.2019 mennessä.

Seuran jäsenen alle 15-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

 

4§ HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä sekäenintään kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Hallituksen kokous voidaan tarvittaessa ja niin sovittaessa pitää puhelin- tai muun tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Kutsu hallituksen kokoukseen tulee lähettää vähintään viikkoa ennen kokousta, ellei asioiden käsittely vaadi pikaisempaa koollekutsumista.

 

5§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

6§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kaksi(2)kuukautta ennen varsinaisen sukukokouksen pitämisajankohtaa. Toiminnantarkastajan tarkastuskertomus tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

 

7§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

8§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaiselle jäsenellä äänioikeus.Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10§:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamattase mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9§ SUKUKOKOUS

Seuran sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ,sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunto kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraaville tilikausille (kahdelle vuodelle).
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, vähintään kolme (3), ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä sekä enintään kaksi (2) hallituksen varajäsentä
9. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja (1) ja hänelle varahenkilö
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sukukokouksessa käsitellään asiat, jotka sukuseuran jäsen on kirjallisesti jättänyt hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen sukukokousta.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11§ MUU PÄÄTÖKSENTEKO

Muussa päätöksenteossa noudatetaan Yhdistyslain säännöksiä.

Jaa tämä sivu